Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

REGULAMIN PLATFORMY internetowej www.japani.pl

 

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownika, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość wskazywane w ramach miejsca wydania rzeczy.

2. Adres reklamacyjny:

JAPANI

ks. Władysława Gurgacza 6/29

31-537 Kraków

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.japani.pl/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe Usługodawcy:


e-mail: hello@japani.pl telefon: 512 089 589

5. Dostawa – rodzaj usługi której koszt dla Produktu wymieniona został w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://japani.pl/dostawa 

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione przez Dystrybutora zgodnie z prawem Dystrybutora.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona Platformy zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę pośrednictwa w celu zakupu Produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą  umowę pośrednictwa zmierzającej do zakupu Produktu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych na Platformie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub Punkt odbioru  wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkty w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkty i dostawę wymieniona pod adresem http://japani.pl/platnosc

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18.Dystrybutor- podmiot będący producentem lub importerem Produktów, sprzedający Produkty Kupującemu.

19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Platformie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

20. Przedmiot umowy –zrealizowanie Zamówienia w imieniu Kupującego

21. Przedmiot świadczenia – Przedmiot umowy.

22. Punkt odbioru – miejsce wydania Produktów nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Usługodawcę w Platformie.

23. Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem www.japani.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie u Dystrybutorów.

24. Usługodawca: 

WE ARE SO LTD

85 Great Portland Street

W1W 7LT, London, England

Company number 11703047

 

KONTO BANKOWE:  
17 1050 1722 1000 0090 3172 6673
SWIFT/BIC: INGBPLPW

 

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji – podana na karcie Produktu liczba godzin lub dni roboczych potrzebnych na realizację Zamówienia wraz z dostawą do Miejsca wydania rzeczy.

27. Umowa – umowa pośrednictwa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość między Usługodawcą a Kupującym, w wyniku której Kupujący udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do zamówienia i zakupu u Dystrybutora wskazanego przez Kupującego Produktu w jego imieniu oraz uiszczenia ceny związanej z zakupem i wysyłką Produktu do Kupującego.

28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna Produktu.

29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z opisem Produktu zawartym na Platformie, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma  właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Dystrybutor zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone Dystrybutorowi za pośrednictwem Usługodawcy i Platformy  określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy w wyniku której dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Dystrybutorem w zakresie nabycia Produktów i ich dostawy Kupującemu.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów Umowy z Usługodawcą, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Usługodawcy. Wcześniej prosimy o kontakt na adres: hello@japani.pl  W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia Umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.
 4. Wszystkie ceny podawane wskazywane w Platformie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, faktury, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy.
 7. Usługodawca  informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez Dystrybutorów dla Produktów zawartych w Platformie. Produkty posiadają wszelkie certyfikaty i oznaczenia konieczne do wprowadzeniu do obrotu w kraju Dystrybutora - Japonia. 
 8. Usługodawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z Systemu poprawność działania Platformy w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mające wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Platformy, dlatego w celu uzyskania pełnej jej funkcjonalności, należy je wszystkie wyłączyć.
 9.  Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Platformę w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Platformie.
 10. Usługodawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 Zakres usług pośrednictwa

1. W wyniku zawarcia Umowy i na podstawie udzielonego Usługodawcy w ramach tejże Umowy pełnomocnictwa, Usługodawca w oparciu o Zamówienia dokonuje w imieniu i na rzecz Kupującego zakupu Produktów od Dystrybutora dokonując jednocześnie zapłaty za zamówiony Produkt i jego dostawę do Kupującego.

2. Kupujący składając Zamówienie jednocześnie potwierdza i oświadcza, że udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do zrealizowania Zamówienia i opłacenia w imieniu Kupującego ceny za Produkty zawarte w Zamówieniu oraz do monitorowania statusu przesyłki i wykonywania innych niezbędnych czynności służących szybkiej i sprawnej dostawie Zamówienia do Kupującego.

3. Konkretne ustalenia między Kupującym a  Usługodawcą mogą nieznacznie modyfikować zakres udzielonego pośrednictwa w celu spełnienia dodatkowych oczekiwań Kupującego.

 

§4 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka Produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie na Platformie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Zawarcie umowy pośrednictwa pomiędzy Kupującym a Usługodawcą następuje z chwilą złożenia Zamówienia, zgodnie z treścią ust 2 pkt e) powyżej oraz potwierdzenia tego Zamówienia przez Usługodawcę o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia. Brak potwierdzenia Zamówienia może wynikać min. z braku Produktów u Dystrybutora lub niepełnego lub nieprawidłowego oznaczenia adresu pocztowego lub punktu odbioru.

4. Realizacja Zamówienia  płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku Usługodawcy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Usługodawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji transakcji.

5. Wysyłka Produktów objętych Zamówieniem następuje w terminie od 1 do 7 dni, a dla Zamówień złożonych z wielu produktów w terminie od 1 do 10 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę. Zamówienia składające się z więcej niż jednego produktu mogą zostać wysłane w kilku paczkach ze względów logistycznych.

6. Wysyłka Produktów następuje z  terenu Japonii a czas dostawy wynosi od 10 do 45 dni roboczych od dnia wysyłki.

7. Zakupiony Produkt jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy. W przypadku błędnego lub niepełnego adresu pocztowego dostawa może się wydłużyć lub Zamówienie może zostać anulowane. W przypadku braku możliwości dostawy Produktów z uwagi na błędny lub niepełny adres, koszty ponownego przesłania Produktów do Kupującego pokrywa Kupujący.

8. W przypadku gdy przewoźnik naliczy na odbiorcę przesyłki dodatkowe, nieprzewidziane wcześniej opłaty, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu takich opłat Kupującemu w terminie 14 dni od powiadomienia go o zaistniałym fakcie wraz z przesłaniem dowodów na fakt poniesienia opłat przez Kupującego.

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator Płatności S.A.

10. W ramach Platformy dostępne są następujące sposoby płatności: zwykły przelew, przelew elektroniczny online a także karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opóźnienia, lub brak dostawy Produktów w ramach  Zamówienia, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych lub niepełnych danych Produktów lub błędnego lub niepełnego adresu pocztowego dla dostawy Produktów - miejsca wydania rzeczy.

 

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Produktów, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2, na formularzu dostępnym pod adresem http://japani.pl/zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

11. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§6 Reklamacje

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady Produktów (rękojmia).

2. W przypadku Umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Usługodawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

7. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Usługodawca, chyba że bezwzględne przepisy prawa stanowią inaczej.

9. Usługodawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

10. Usługodawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: 

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. W przypadku zawarcia Umowy przez Kupującego nie będącego Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, to jest Usługodawca nie ponosi  żadnej odpowiedzialności  za wady ukryte Produktów.

 

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Kupującego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa oraz w Polityce Prywatności, która reguluje kompleksowo wszelkie uprawnienia Usługodawcy oraz Kupujących dotyczące danych osobowych przekazywanych w związku z zawarciem Umowy

 

§8 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia bezwzględnie obowiązujących praw Kupującego. 

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany regulaminu nie dotyczą Umów i praw nabytych Kupującego przed datą wejścia w życie nowej treści regulaminu.

3. Aktualna wersja regulaminu w formie pozwalającej na jego  jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (japani.pl/regulamin) pozwalająca na pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie treści regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. 

5.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Platformy będą rozstrzygane przez sądy powszechne.  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl